Обява за общо събрание на Сдружение Фрагмент

Уважаеми членове и приятели на Сдружение Фрагмент,

Управителният съвет на сдружението има удоволствието да ви покани на
годишно Общо събрание на Сдружение Фрагмент.
Събранието ще се проведе на 18.03.2016 г. (петък) от 18:00 часа  в
Бетахаус, ул. Крум Попов 56-58, гр. София.

1. Отчет на Управителния съвет пред Общото Събрание
2. Избор на нови членове
3. Избор на нов Управителен Съвет
4. Други

Ако желаете да се включите по скайп, моля да ни уведомите
предварително.

СНИМКИ И ОТЗИВИ ОТ ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ №3

Кадри от състоялата се на 16-ти юли в Червената къща и симптоматична за сложността на проблемите на публичната градска среда трета отворена дискусия. Цел на дискусията бе представяне на заложените в разработвания модел позиции по отношение на културно-историческите, визуално-културните и комуникационно-културните съобразености в развитието на града и получаване на обратна информация за състоянието на обществения диалог по темата.

Част от дискутираните теми и получените идеи и препоръки:

• Сравнение (паралелно представяне) на мехнизмите на СО (обществео-експретни съвети, работни групи и допитвания до гражданите) с такива от чуждата практика, както и на обхвата на допитванията, проведени от тях, с теоретично и практически доказания като ефективност обхват на подобни проучвания в световен мащаб

• Съхраняване и възстановяване като основни стратегии за развитие на централните градски части

• Професионалните обединения като експертен инструмент за мониторинг на качеството на планирането и реализациите за града от страна на държавната и общинска администрация

• Процедури за утвърждаване на авторитета на експертните професионални организации в очите на гражданите – предвиждане на взаимодействие и на това равнище

• Въвеждането на процес на атестация във взаимодействието с гражданите (потенциални гласоподаватели) мотивира управниците да мислят много по-заълбочено за града (пример – състоянието на диалога преди местни избори – въвеждане на постоянна такава практика би ли било възможно?)

IMG_6567IMG_6570IMG_6610IMG_6621IMG_6628IMG_6645IMG_6678IMG_6718IMG_6726IMG_6741IMG_6760IMG_6774

Публична дискусия №3 на тема “Развитие на публичната градска среда в София – културно-исторически, визуално-културни и комуникационно-културни съобразености и взаимодействие между граждани, администрация и бизнес” е част от проект “Алтернативен модел на взаимодействие за развитие на публична градска среда” на сдружение „Фрагмент“, финансиран по програма Европа 2015.

Публикуваната информация отразява само личните виждания, мнения и становища на авторите и участниците в дискусиите, като нито Столична община, нито Програма Европа 2015 могат да бъдат държани отговорни за съдържаща се в нея информация и нейното използване.

СНИМКИ И ОТЗИВИ ОТ ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ №2

На 23-ти юни в Suspacious се състоя втората публична дискусия върху алтернативния модел на взаимодействие за развитие на публичната градска среда, разработван от Фрагмент. Този път разговорът бе насочен към архитектурните, градоустройствени, транспортни и екологични съобразености, и взаимодействието между граждани, администрация и бизнес в тази връзка.

Кратък обзор на дискутираните теми и получените препоръки и идеи:

• Моделът да съдържа ясни и достъпни дефиниции на базовите понятия като „устойчивост“
• Необходимост от холистичен поглед върху модела – градът като под-разделение на околната среда, градът като пълноценни архитектура и градоустройство, които отговорно обхващат останалите сектори
• Моделът да включва препоръки за събиране на изходна информация за реалното състояние на нещата градските проблеми, за създаване на силни бази данни, които да стант основа за анализи на произхода на проблемите
• Моделът да включва препоръки към образованието и предписания за необходимата подчертано интердисциплинарна експертност като вид, количество и качество, с която СО трябва да разполага, за да планира адекватно развитието на градската среда
• Поставяне на акцент върху превантивните мерки в ръководството на градовете, предварителни проучвания, обсъждания, планиране, вместо решаване на проблеми и отстраняване на аварии.
• Търсене на външна експертиза, но в комбинация с регулационен орган, съставен от професионалисти, който да преценява експертизата и надеждността и на външните консултанти, така че те наистина да са такива, които да допринесат за разширяване на кръгозора и уменията в местното управление на градовете
• Търсенето на модели в от световната практика може да касае както положителни модели, към които да се стремим, така и отрицателни модели, които да избегнем.
• Онагледяващ потенциал на задълбоченото изследване на всички 50 примера и споделяне / обсъждане на резултатите, но при съпоставяне с важни теоретични постановки
• Препоръка за по-широко допитване относно модела / анкета
• Успешни модели, външни за Софийска община, чуждестранни и български: 1. привличане на професионални НПО в процеса на управление, и залагане на този механизмъм в законовата уредба; 2. Граждански съвети и мини-рефендуми за посоките на местно, градско, и над-градско развитие (т.е. постоянно допитване) – успешен пример от САЩ

Благодарим на панелистите и гостите за важната обратна информация.

Снимки: © Димитър Стойчев

255B5C5E677A891011

Публична дискусия №2 на тема “Развитие на публичната градска среда в София – архитектурни, градоустройствени, транспортни и екологични съобразености, взаимодействие между граждани, администрация и бизнес” е част от проект “Алтернативен модел на взаимодействие за развитие на публична градска среда” на сдружение „Фрагмент“, финансиран по програма Европа 2015.

Публикуваната информация отразява само личните виждания, мнения и становища на авторите и участниците в дискусиите, като нито Столична община, нито Програма Европа 2015 могат да бъдат държани отговорни за съдържаща се в нея информация и нейното използване.

СНИМКИ И ОТЗИВИ ОТ ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ №1

На 11-ти юни, 2015 г. в betahaus Sofia се проведе публична дискусия на тема “Развитие на публичната градска среда в София – социални, антропологични и икономически съобразености, взаимодействие между граждани, администрация и бизнес” по проект “Алтернативен модел на взаимодействие за развитие на публична градска среда” на Сдружение “Фрагмент”.

Следва кратко описание на дискутираните теми и препоръките и идеите, които получихме по време на дискусията:

• своевременни обществени обсъждания с участие на гражданите преди взимане на решения, касаещи публичната градска среда, или възлагане на търсенето им
• гражданското общество би следвало да определя „дневния ред“ на администрацията по отношение на развитието на даден район
• важност на човешкия фактор / експертността в общината
• регламентираният процес на обсъждане на стратегиите за развитие на градската среда трябва да гарантира представителност на всички социални групи, засегнати от дадена градска трансформация, не само на активните такива
• частният/бизнес интерес е част от гражданската активност, но не бива да се допуска да бъде единствена нейна проява
• ясна дефиниция на общ/обществен интерес, обхващаща всички типове съобразеност
• отчитане на по-високата разпознаваемост на важността на някои теми, касаещи развитието на градската среда, сред гражданите – например екология, за сметка на други, и пропорционално инвестиране на усилия в изясняването и подлагането им на дискусия
• необходимост от създаване и поддържане на широко интердисциплинарна експертна организация, която да дискутира обективно проблемите на градската среда и да играе водеща роля в модела на взаимодействие
• овластяване/политизиране на горната експертна организация
• волята за диалог и достигане на компромисни решения на ниво експертни групи води до по-силни аргументи пред обществеността
• волята за диалог и консултации с гражданите води до изграждане на доверие и толерантност
• интердисциплинарни журирания на конкурсите за градската среда
• задължително провеждане на международни конкурси със санкции за администраторите, които не изпълняват условието и пропускат стъпки в процеса, като друг вид взаимодействие, което да гарантира експертността първоначално посредством комуникацията и обмяната на опит с чуждестранни експерти
• стъпки за подобряване на градската среда посредством взаимодействие: 1. Дефиниране на „дневен ред“ от сплотена експертна организация; 2. Овластяване на организацията; 3. Конкретни въпроси за обществените обсъждания с участие на гражданите

Благодарим на всички, които имаха възможност да се включат в разговора, за интересните тези и наблюдения.

Очаквайте информация за следващата публична дискусия в най-скоро време.

Снимки: © Димитър Стойчев
4567910

114855544046

Публична дискусия №1 на тема “Развитие на публичната градска среда в София – социални, антропологични и икономически съобразености, взаимодействие между граждани, администрация и бизнес” е част от проект “Алтернативен модел на взаимодействие за развитие на публична градска среда” на сдружение „Фрагмент“, финансиран по програма Европа 2015.

Публикуваната информация отразява само личните виждания, мнения и становища на авторите и участниците в дискусиите, като нито Столична община, нито Програма Европа 2015 могат да бъдат държани отговорни за съдържаща се в нея информация и нейното използване.